የዓለም አቀፉ ሕገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቶች ዋና ጸሀፊ ኢትዮጵያን ጎበኙ
July 2, 2019
በኢትዮጵያ ፍደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ የህገመንግሰት አጣሪ ጉባዔ ለመላው ኢትዮጵያውያን ዲሱ አመት 2012 የሰላም፡የፍቅር፡የአንድነት፡የትብብር፡የእድገት እና የብልጽግና እንዲሆን ይመኛል
September 17, 2019

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች እና ለልማት ተነሺዎች ለማስተላለፍ ያወጣው መመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀጽ 44 (ሐ) እና (ሠ) የሕገ መንግስቱን አንቀፅ 40 ድንጋጌዎች የሚቃረን መሆኑ ተገለፀ

????????????????????????????????????

የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በዚህ ሳምንት ባደረገው ስብሰባ ከቀረቡት ጉዳዮች መካከል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች እና ለልማት ተነሺዎች ለማስተላለፍ ያወጣው መመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀጽ 44 (ሐ) እና (ሠ) የሕገ መንግስቱን አንቀፅ 40 ድንጋጌዎች እና ሌሎች የሕገ መንግሥቱን መርሆዎች የሚቃረን መሆኑን በማጣራት የውሳኔ ሀሳቡን ለፌዴሬሽን ም/ቤት እንዲላክ ወስኗል፡፡

መዝገቡ ወደ አጣሪ ጊባዔው ሊቀርብ የቻለው የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 150818 ሰኔ 28 ቀን 2010 ዓ.ም በአንድ አመልካችና በተጠሪ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ መሀከል ሲካሄድ ከነበረው የጋራ መኖሪያ ቤት ዕጣ ጋር የተያያዘ ክርክርን ሲመለከት ቆይቶ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት በጉዳዩ ላይ ተፈፃሚነት ያለውን “የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተጠቃሚዎችና ለልማት ተነሺዎች ለማስተላለፍ የወጣውን መመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀፅ 44” ሕገ መንግሥታዊነት እንዲመረመር በመላኩ ነው፡፡

ጉባዔውም የጉዳዩን ሕገ መንግሥታዊነት በመረመረበት ወቅት የጉዳዩን ክብደት በመረዳት ከከተማው አስተዳደር ቤቶች ልማት ኤጀንሲ ኃላፊና ባለሙያ አስቀርቦ በጉዳዩና በድንጋጌዎቹ ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ ተቀብሏል። በመመሪያው አንቀፅ 44 የቤት ዕድለኛ በሞተ ጊዜ ዕድሜያቸው 18 ዓመት የሞላቸው የሟች ልጆች በሟች ስም የወጣውን ዕጣ አይወርሱም በሚል የደነገገ በመሆኑና ይህ ደግሞ በሟች ወራሾች መካከል ልዩነት በመፍጠር ቤት የሌላቸው ግለሰቦች በውርስ መልክ የሚያገኙትን የቤት ባለቤትነት መብት የሚሸረራርፍ በመሆኑ ጉባዔው በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 ስር የተደነገገውን የዜጎች የንብረት መብት የሚያጣብብ እና ከሌሎችም የሕገ መንግሥቱ መርሆዎች ጋር የሚጋጭ ሆኖ አግኝቶታል።

በመሆኑም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ የወጣው መመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀጽ 44 (ሐ) እና (ሠ) ከሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 እና ከሌሎችም የሕገ መንግሥቱ መርሆዎች ጋር ስለሚቃረን የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል በማለት ለመጨረሻ ውሳኔ ጉዳዩን ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ልኮታል።

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 82 ተቋቁሞ የዜጎች ሕገ መንግሥታዊ መብት እንዲከበርና ሕገ መንግሥታዊነት እንዲሰፍን የበኩሉን ሚና በመጫወት ላይ የሚገኝ ተቋም ነው።